oQSr:

PAP
Data: 2015-11-03

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_-_Raport_Kwartalny_3Q2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2015-11-03
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 65 377 67 040 15 721 16 037
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 056 13 919 3 140 3 330
  III. Zysk (strata) brutto 12 850 13 917 3 090 3 329
  IV. Zysk (strata) netto 10 409 10 702 2 503 2 560
  V. Suma dochodów całkowitych 10 138 10 226 2 438 2 446
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 793 9 962 2 595 2 383
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 788 -10 196 -1 392 -2 439
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 222 -2 804 -775 -671
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 783 -3 038 429 -727
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,81 0,80 0,19 0,19
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,79 0,79 0,19 0,19
  XII. Średnoważona liczba akcji (w szt.) na dzień 30.09.2015 12 928 615 13 447 353 12 928 615 13 447 353
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2015 oraz 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
  XIII. Aktywa razem 138 693 130 925 32 721 30 717
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 671 687 158 161
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 268 10 513 2 422 2 466
  XVI. 127 754 119 725 30 141 28 089
  XVII. Kapitał zakładowy 2 641 2 694 623 632
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,88 8,98 2,33 2,11
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,71 8,90 2,29 2,09
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO w tys.zł w tys.zł w tys EUR w tys EUR
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 52 052 48 721 12 517 11 655
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 726 12 474 3 060 2 984
  XXII. Zysk (strata) brutto 12 725 12 985 3 060 3 106
  XXIII. Zysk (strata) netto 10 546 10 230 2 536 2 447
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 10 546 10 230 2 536 2 447
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 649 6 925 2 561 1 657
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 105 -6 908 -1 228 -1 653
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 856 -2 804 -1 168 -671
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 688 -2 787 165 -667
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,82 0,76 0,20 0,18
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,82 0,76 0,20 0,18
  XXXI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) na dzień 30.09.2015 12 928 615 13 447 353 12 928 615 13 447 353
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2015 oraz 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
  XXXII. Aktywa razem 133 798 124 924 31 567 29 309
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 671 687 158 161
  XXXIV. Aktywa razem 133 798 124 924 31 567 29 309
  XXXV. Zobowiązania długoterminowe 671 687 158 161
  XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 340 4 897 1 260 1 149
  XXXVII. Kapitał własny 127 787 119 340 30 148 27 999
  XXXVIII. Kapitał zakładowy 2 641 2 694 623 632
  XXXIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,88 8,95 2,33 2,10
  XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,72 8,87 2,29 2,08
  Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego jednostkowego
  sprawozdania z sytuacjifinansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały
  przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego
  kursu EUR z dnia 30 września 2015 roku 4,2386 PLN/EUR oraz  31 grudnia
  2014 roku 4,2623 PLN/EUR. Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i
  skróconego jednostkowego rachunku zysków i strat, sprawozdania z
  całkowitych dochodów oraz skróconego skonsolidowanego i skróconego
  jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR
  według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
  każdego zakończonego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30
  września 2015 roku i  9 miesięcy zakończonych 30 września 2014 roku
  (odpowiednio: 4,1585 PLN/EUR i 4,1803 PLN/EUR).


  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_-_Raport_Kwartalny_3Q2015.pdf APLISENS rozszerzony skonsolidowany raport APLISENS S.A. za III kwartał 2015 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-11-03 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2015-11-03
  Rok biezacy 2015
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2015 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.