oQSr:

PAP
Data: 2015-05-07

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APN_APLISENS_raport_kwartalny_za_I_kw_2015r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2015-05-07
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 18 242 16 739 4 396 3 996
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 128 3 318 754 792
  III. Zysk (strata) brutto 3 272 3 332 789 795
  IV. Zysk (strata) netto 2 540 2 498 612 596
  V. Suma dochodów całkowitych 2 740 2 114 660 505
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -91 373 -22 89
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 009 -3 052 -243 -729
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 672 698 162 167
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -428 -1 981 -103 -473
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,19 0,05 0,05
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,19 0,05 0,05
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2015 oraz 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
  XII. Aktywa razem 135 466 130 925 33 129 30 717
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 661 687 162 161
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 273 10 513 2 757 2 467
  XV. Kapitał własny 123 532 119 725 30 211 28 089
  XVI. 2 739 2 694 670 632
  XVII. Liczba akcji (w szt.) średnioważona 12 825 234 13 331 669
  XVIII. Liczba akcji (w szt.) średnioważona rozwodniona 12 825 234 13 448 820
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,63 8,98 2,36 2,11
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,63 8,90 2,36 2,09
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży 14 661 12 893 3 534 3 078
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 138 2 947 756 703
  XXIII. Zysk (strata) brutto 2 882 3 185 695 760
  XXIV. Zysk (strata) netto 2 248 2 453 542 586
  XXV. Suma dochodów całkowitych 2 248 2 453 542 586
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -183 -691 -44 -165
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -846 -1 962 -204 -468
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 672 698 162 167
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -357 -1 955 -86 -467
  XXX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,18 0,04 0,04
  XXXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,18 0,04 0,04
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2015 oraz 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
  XXXII. Aktywa razem 128 813 124 924 31 502 29 309
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 660 687 161 161
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 497 4 897 1 344 1 149
  XXXV. Kapitał własny 122 656 119 341 29 997 27 999
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 739 2 694 670 632
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.) średnioważona 12 825 234 13 331 669
  XXXVIII. Liczba akcji (w szt.) średnioważona rozwodniona 12 825 234 13 448 820
  XXXIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,56 8,95 2,34 2,10
  XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,56 8,87 2,34 2,08  Wybrane dane finansowe za I kwartał 2015 roku i I kwartał 2014 roku
  zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:-dane
  bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
  31.03.2015 roku tj. 4,0890 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2014 roku
  -4,2623 PLN/EUR-dane rachunku zysków i strat, dochodów
  całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu
  stanowiącego średnia arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na
  ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. za okres
  01.01.-31.03.2015 4,1488 PLN/EUR oraz za okres 01.01.-31.03.2014
  4,1891 PLN/EUR.

  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APN_APLISENS_raport_kwartalny_za_I_kw_2015r.pdf APLISENS rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kw 2015 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-05-07 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2015-05-07
  Rok biezacy 2015
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2015 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.