o QSr:
 • Data: 2014-05-07

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 1 zalaczniki
 • APLISENS_raport_kwartalny_za_I_kw_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2014-05-07
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 16 739 17 817 3 995 4 269
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 318 3 385 792 811
  III. Zysk (strata) brutto 3 332 3 755 795 900
  IV. Zysk (strata) netto 2 498 2 978 596 713
  V. Suma dochodów całkowitych 2 114 3 225 505 773
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 373 1 546 89 370
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 052 -3 543 -729 -849
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 698 662 167 159
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 981 -1 335 -473 -320
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,23 0,04 0,06
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,23 0,04 0,06
  XII. Liczba akcji (w szt.) średnioważona 13 402 272 13 370 028 13 402 272 13 370 028
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2014 oraz 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013
  XIII. Aktywa razem 136 205 135 754 32 661 32 734
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 623 673 149 162
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 990 14 845 2 875 3 580
  XVI. 123 592 120 236 29 636 28 992
  XVII. Kapitał zakładowy 2 694 2 647 646 638
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,22 9,11 2,21 2,20
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,22 8,99 2,21 2,17
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 12 893 14 126 3 078 3 384
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 947 3 237 703 776
  XXII. Zysk (strata) brutto 3 185 3 605 760 864
  XXIII. Zysk (strata) netto 2 453 2 887 586 692
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 2 453 2 887 586 692
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -691 2 109 -165 505
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 962 -2 948 -468 -706
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 698 662 167 159
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 955 -177 -467 -42
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,22 0,04 0,05
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,22 0,04 0,05
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) średnioważona 13 402 272 13 370 028 13 402 272 13 370 028
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2014 oraz 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013
  XXXII. Aktywa razem 128 732 128 277 30 869 30 931
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 623 673 149 162
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 301 10 491 1 751 2 530
  XXXV. Kapitał własny 120 808 117 113 28 969 28 239
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 694 2 647 646 638
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,01 8,88 2,16 2,14
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,01 8,76 2,16 2,11


  Wybrane dane finansowe za pierwszy kwartał
  2014 i 2013 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:-
  dane bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
  31.03.2014 roku tj. 4,1703 PLN/EUR oraz dla danych porównawczych na
  dzień 31.12.2013 roku- 4,1472 PLN/EUR; - dane rachunku zysków i strat,
  dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu
  stanowiącego średnią artytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na
  ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. za okres
  01.01.-31.03.2014 4,1891 PLN/EUR oraz za okres 01.01.-31.03.2013 4,1738.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APLISENS raport kwartalny za I kw 2014.pdf
  APLISENS_raport_kwartalny_za_I_kw_2014.pdf
  APLISENS skonsolidowany raport kwartalny za I kw 2014 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-05-07 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2014-05-07 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2014-05-07
  Rok biezacy 2014
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.