oQSr:

PAP
Data: 2014-11-12

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_raport_kwartalny_za_III_kw_2014r_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
  w walucie
  data przekazania: 2014-11-12
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 67 040 60 399 16 037 14 302
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 919 13 563 3 330 3 212
  III. Zysk (strata) brutto 13 917 14 093 3 329 3 337
  IV. Zysk (strata) netto 10 702 11 010 2 560 2 607
  V. Suma dochodów całkowitych 10 226 10 651 2 446 2 522
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 962 10 772 2 383 2 551
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 196 -15 852 -2 439 -3 754
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 804 -2 780 -671 -658
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 038 -7 860 -727 -1 861
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,80 0,84 0,19 0,20
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,79 0,83 0,19 0,20
  XII. Liczba akcji (w szt.) średnioważona 13 447 353 13 180 136 13 447 353 13 180 136
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2014 oraz 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
  XIII. Aktywa razem 143 023 135 754 34 253 32 734
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 611 673 146 162
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 422 14 845 3 214 3 580
  XVI. 128 989 120 236 30 892 28 992
  XVII. Kapitał zakładowy 2 694 2 647 645 638
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,59 9,11 2,30 2,20
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,53 8,99 2,28 2,17
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 48 721 47 377 11 655 11 219
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 474 12 618 2 984 2 988
  XXII. Zysk (strata) brutto 12 985 13 508 3 106 3 199
  XXIII. Zysk (strata) netto 10 230 10 670 2 447 2 527
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 10 230 10 670 2 447 2 527
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 925 10 883 1 657 2 577
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 908 -15 846 -1 653 -3 752
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 804 -2 780 -671 -658
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 787 -7 743 -667 -1 833
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,81 0,18 0,19
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,80 0,18 0,19
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) średnioważona 13 447 353 13 180 136 13 447 353 13 180 136
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2014 oraz 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
  XXXII. Aktywa razem 131 928 128 277 31 596 30 931
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 612 673 147 162
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 638 10 491 1 350 2 530
  XXXV. Kapitał własny 125 678 117 113 30 099 28 239
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 694 2 647 645 638
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,35 8,88 2,24 2,14
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,29 8,76 2,22 2,11


  Wybrane pozycje skróconego
  skonsolidowanego i skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji
  finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według,
  ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu EUR
  z dnia 30 września 2014 roku 4,1755 PLN/EUR oraz  31 grudnia 2013 roku
  4,1472 PLN/EUR. Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego
  jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego
  skonsolidowanego i skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank
  Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR,
  obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie
  9 miesięcy zakończonych 30 września 2014 roku i  9 miesięcy zakończonych
  30 września 2013 roku (odpowiednio: 4,1803 PLN/EUR i 4,2231 PLN/EUR).
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_raport_kwartalny_za_III_kw_2014r_.pdf APLISENS raport kwartalny za III kw 2014 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-11-12 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2014-11-12 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2014-11-12
  Rok biezacy 2014
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.