o PSr:
 • Data: 2014-08-20


 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 8 zalaczniki
 • APLISENS_S.A._srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2014r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Grupa_Kapitalowa_APLISENS_srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2014r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_30_06_2014r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_z_przegladu_mssf_Jednostkowy_APLISENS_S.A.-30.06.2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_z_przegladu_mssf_Skonsolidowany_GK_APLISENS-30.06.2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_APLISENS_S.A..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_o_wyborze_audytora_APLISENS_S.A..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2014-08-20
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 41 150 38 200 9 848 9 065
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 599 8 083 2 058 1 918
  III. Zysk (strata) brutto 8 735 8 607 2 091 2 042
  IV. Zysk (strata) netto 6 912 6 872 1 654 1 631
  V. Suma dochodów całkowitych 6 657 6 790 1 593 1 611
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 834 6 390 918 1 516
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 936 -9 968 -1 899 -2 365
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 698 662 167 157
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 404 -2 916 -815 -692
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,51 0,52 0,12 0,12
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,51 0,51 0,12 0,12
  XII. Liczba akcji (w szt.) 13 469 524 13 236 729 13 469 524 13 236 729
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2014 oraz 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
  XIII. Aktywa razem 143 337 135 754 34 449 32 734
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 644 673 155 162
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 932 14 845 4 310 3 580
  XVI. 124 761 120 236 29 984 28 992
  XVII. Kapitał zakładowy 2 694 2 647 647 638
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,26 9,11 2,22 2,20
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,26 8,99 2,22 2,17
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 30 672 29 585 7 341 7 021
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 551 7 441 1 807 1 766
  XXII. Zysk (strata) brutto 7 969 8 233 1 907 1 954
  XXIII. Zysk (strata) netto 6 331 6 581 1 515 1 562
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 6 331 6 581 1 515 1 562
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 118 8 181 268 1 941
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 628 -9 411 -1 347 -2 233
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 698 662 167 157
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 812 -568 -912 -135
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,50 0,11 0,12
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,49 0,11 0,12
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) 13 469 524 13 236 729 13 469 524 13 236 729
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2014 oraz 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
  XXXII. Aktywa razem 132 272 128 277 31 789 30 931
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 645 673 155 162
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 443 10 491 2 510 2 530
  XXXV. Kapitał własny 121 184 117 113 29 124 28 239
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 694 2 647 647 638
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,99 8,88 2,16 2,14
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,99 8,76 2,16 2,11


  Wybrane dane finansowe zostały
  przedstawione zgodnie z par.90 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
  dnia 19 lutego 2009 roku. Pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji
  finansowej zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP
  obowiązującego na dzień bilansowy (30.06.2014 1 EUR=4,1609 zł oraz
  31.12.2013 1 EUR=4,1472 zł). Pozycje skróconego rachunku zysków i strat,
  skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za półrocze danego roku
  ( za okres 01.01.-30.06.2014 1 EUR-4,1784 zł oraz za okres
  01.01.-30.06.2013 1 EUR-4,2140 zł).  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis

  APLISENS S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30.06.2014r.pdf
  APLISENS_S.A._srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2014r.pdf
  APLISENS S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30.06.2014 r.

  Grupa Kapitałowa APLISENS śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30.06.2014r.pdf
  Grupa_Kapitalowa_APLISENS_srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2014r.pdf
  Grupa Kapitałowa APLISENS śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30.06.2014 r.

  APLISENS Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 30 06 2014r.pdf
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_30_06_2014r.pdf
  Grupa kapitałowa APLISENS Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01.01.- 30.06.2014 r.

  Raport z przeglądu mssf Jednostkowy APLISENS S.A.-30.06.2014.pdf
  Raport_z_przegladu_mssf_Jednostkowy_APLISENS_S.A.-30.06.2014.pdf
  Raport z przeglądu jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

  Raport z przeglądu mssf Skonsolidowany GK APLISENS-30.06.2014.pdf
  Raport_z_przegladu_mssf_Skonsolidowany_GK_APLISENS-30.06.2014.pdf
  Raport z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności APLISENS S.A..pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_APLISENS_S.A..pdf
  Oświadczenie o rzetelności

  Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora APLISENS S.A..pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_o_wyborze_audytora_APLISENS_S.A..pdf
  Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta
  List Prezesa Zarządu APLISENS S.A..pdf
  List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A..pdf
  List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-08-20 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2014-08-20 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2014-08-20
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.