o RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad
 • Data: 2013-05-09

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 6 zalaczniki
 • Projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS_S.A._5_06_2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_S.A._2012_rok.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_S.A._w_roku_2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwala_RN_APLISENS_S.A._nr_59_II-28_2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwala_Zarzadu_APLISENS_S.A._nr_2013_04_01_z_dnia_16.04.2013r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 24 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-05-09
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 395 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2013 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 w Warszawie.

  Porządek obradZgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2012.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENSw 2012 roku.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2012 rok.
  9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2012 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytu.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto APLISENS S.A. za rok 2012.
  16. Zamknięcie obrad.Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych przedstawia następująceinformacje:

  1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 20 maja 2013 r.

  2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli do 21 maja 2013 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 15 maja 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

  5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

  7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
  Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.

  8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.

  a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pli zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa.
  Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html

  b) Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów);

  c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;

  d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

  e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

  f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

  g) Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;

  h) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

  9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

  11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  12. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

  13. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html

  14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html

  W załączeniu Zarząd APLISENS S.A. przedstawia:

  - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2013 r.
  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2012.

  - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2012
  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
  - Uchwałę Zarządu 2013/04/01 z dnia 16 kwietnia 2013 roku o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku za 2012 rok na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki.
  - Uchwałę Nr59/II-28/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
  Załączniki
  Plik Opis

  Projekty uchwal ZWZ APLISENS S.A. 5 06 2013.pdf
  Projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS_S.A._5_06_2013.pdf
  Projekt Uchwał ZWZ APLISENS S.A. 5.06.2013

  Sprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. 2012 rok.pdf
  Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_S.A._2012_rok.pdf
  Sprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. za 2012 rok

  Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za rok 2012.pdf
  Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2012.pdf
  Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za rok 2012.

  Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w roku 2012.pdf
  Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_S.A._w_roku_2012.pdf
  Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w roku 2012.

  Uchwała RN APLISENS S.A. nr 59 II-28 2013.pdf
  Uchwala_RN_APLISENS_S.A._nr_59_II-28_2013.pdf
  Uchwała RN APLISENS S.A. nr 59 II-28 2013.

  Uchwała Zarządu APLISENS S.A. nr 2013 04 01 z dnia 16.04.2013r..pdf
  Uchwala_Zarzadu_APLISENS_S.A._nr_2013_04_01_z_dnia_16.04.2013r..pdf
  Uchwała Zarządu APLISENS S.A. nr 2013 04 01 z dnia 16.04.2013 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-05-09 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2013-05-09 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2013-05-09
  Rok biezacy 2013
  Numer 24
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2013 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.