o RS:
 • Data: 2013-03-12

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 6 zalaczniki
 • APLISENS_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_Aplisens_RAPORT_I_OPINIA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_w_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_rzetelnosci_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_wybor_audytora_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A._2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2012
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2013-03-12
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2012 2011 2012 2011
  I. Przychody netto ze sprzedaży 82 049 69 311 19 659 16 741
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 063 16 367 4 328 3 953
  III. Zysk (strata) brutto 18 827 14 295 4 511 3 453
  IV. Zysk (strata) netto 14 976 12 010 3 588 2 901
  V. Suma dochodów calkowitych 14 455 12 463 3 463 3 010
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 371 12 906 3 923 3 117
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 845 -13 118 -682 -3 169
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 098 12 -742 3
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 10 428 -200 2 499 -48
  X. Aktywa razem 121 725 106 532 29 775 24 120
  XI. Zobowiązania długoterminowe 738 817 181 185
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 688 11 266 3 348 2 551
  XIII. Kapitał własny 106 601 94 012 26 075 21 285
  XIV. Kapitał zakładowy 2 603 2 570 637 582
  XV. Liczba akcji (w szt.) 12 894 431 12 751 498 12 894 431 12 751 498
  XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 964 578 12 838 505 12 964 578 12 838 505
  XVII. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,16 0,94 0,28 0,21
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,16 0,94 0,28 0,21
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,32 7,41 2,04 1,68
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,28 7,36 2,02 1,67


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały
  przedstawione zgodnie z par.9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
  19 lutego 2009 roku. Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
  finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez
  NBP obowiązującego na dzień bilansowy (31.12.2012 1EUR-4,0882 PLN,
  31.12.2011 1EUR-4,4168 PLN). Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i
  strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
  przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
  ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
  danym roku (31.12.2012 4,1736 PLN, 31.12.2011 1EUR-4,1401 PLN).  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis

  APLISENS Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 2012.pdf
  APLISENS_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_2012.pdf
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012
  GK Aplisens RAPORT I OPINIA.pdf
  GK_Aplisens_RAPORT_I_OPINIA.pdf
  Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2012 rok

  APLISENS Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej w 2012.pdf
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_w_2012.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012
  Oświadczenie o rzetelności 2012.pdf
  Oswiadczenie_o_rzetelnosci_2012.pdf
  Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdań
  Oświadczenie wybór audytora 2012.pdf
  Oswiadczenie_wybor_audytora_2012.pdf
  Oświadczenie o wyborze audytora
  List Prezesa Zarządu APLISENS S.A. 2012.pdf
  List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A._2012.pdf
  List Prezesa Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-03-12 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2013-03-12 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-03-12 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główny Księgowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek

  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2013-03-12
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2013 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.
  "/>