o QSr:
 • Data: 2013-05-07

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 1 zalaczniki
 • APLISENS_raport_kwartalny_za_I_kw_2013.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2013-05-07
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 17 817 15 396 4 269 3 688
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 385 3 265 811 782
  III. Zysk (strata) brutto 3 755 3 437 900 823
  IV. Zysk (strata) netto 2 978 2 688 713 644
  V. Suma dochodów całkowitych 3 180 2 738 762 656
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 546 1 614 370 387
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 543 -1 084 -849 -260
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 662 -10 159 -2
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 335 520 -320 125
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,21 0,06 0,05
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,20 0,06 0,05
  XII. Liczba akcji (w szt.) 13 236 729 12 849 349 13 236 729 12 849 349
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2013 oraz 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012
  XIII. Aktywa razem 123 623 121 725 29 593 29 775
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 680 738 163 181
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 532 13 688 2 761 3 348
  XVI. 111 411 107 299 26 670 26 246
  XVII. Kapitał zakładowy 2 647 2 603 634 637
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,40 8,20 2,01 2,01
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XIX. Przychody netto ze sprzedaży 14 126 11 885 3 384 2 847
  XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 237 3 012 776 721
  XXI. Zysk (strata) brutto 3 605 3 180 864 762
  XXII. Zysk (strata) netto 2 887 2 552 692 611
  XXIII. Suma dochodów całkowitych 2 887 2 552 692 611
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 109 1 578 505 378
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 948 -547 -706 -131
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 662 0 159 0
  XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -177 1 031 -42 247
  XXVIII. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,20 0,05 0,05
  XXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,20 0,05 0,05
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 13 236 729 12 849 349 13 236 729 12 849 349
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2013 oraz 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012
  XXXI. Aktywa razem 114 650 112 048 27 445 27 408
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe 681 738 163 181
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 341 7 457 1 518 1 824
  XXXIV. Kapitał własny 107 628 103 853 25 764 25 403
  XXXV. Kapitał zakładowy 2 647 2 603 634 637
  XXXVI. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,10 7,90 1,94 1,93
  XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,10 8,00 1,94 1,96


  Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 i 2012 roku zostały przeliczone
  na EUR wg następujących zasad:-dane bilansowe wg średniego kursu
  ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2013 roku tj. 4,1774 PLN/EUR oraz
  na dzień 31.12.2012 roku- 4,0882 PLN/EUR; - dane rachunku zysków i
  strat, dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych wg
  kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na
  ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. za okres
  01.01.-31.03.2013 4,1738 PLN/EUR oraz za okres 01.01.-31.03.2012 4,1750
  PLN/EUR.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APLISENS raport kwartalny za I kw 2013.pdf
  APLISENS_raport_kwartalny_za_I_kw_2013.pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport APLISENS S.A. za I kw 2013 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-05-07 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2013-05-07 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2013-05-07
  Rok biezacy 2013
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2013 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.