o QSr:
 • Data: 2013-11-07

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 1 zalaczniki
 • APLISENS_raport_kwartalny_za_III_kw_2013.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2013-11-07
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 60 399 59 230 14 302 14 120
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 563 14 055 3 212 3 351
  III. Zysk (strata) brutto 14 093 14 577 3 337 3 475
  IV. Zysk (strata) netto 11 010 11 234 2 607 2 678
  V. Suma dochodów całkowitych 10 651 11 051 2 522 2 634
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 772 9 952 2 551 2 372
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 852 -73 -3 754 -17
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 780 -3 232 -658 -770
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -7 860 6 647 -1 861 1 585
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,84 0,87 0,20 0,21
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,83 0,87 0,20 0,21
  XII. Liczba akcji (w szt.) średnioważona 13 180 136 12 852 390 13 180 136 12 852 390
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2013 oraz 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012
  XIII. Aktywa razem 131 402 121 725 31 165 29 775
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 704 738 167 181
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 14 420 13 688 3 420 3 348
  XVI. 116 278 107 299 27 578 26 246
  XVII. Kapitał zakładowy 2 647 2 603 628 637
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,82 8,32 2,09 2,04
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,73 8,28 2,07 2,02
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 47 377 44 102 11 218 10 513
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 618 12 063 2 988 2 876
  XXII. Zysk (strata) brutto 13 508 12 586 3 199 3 000
  XXIII. Zysk (strata) netto 10 670 9 853 2 527 2 349
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 10 670 9 853 2 527 2 349
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 883 6 720 2 577 1 602
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 846 2 336 -3 752 557
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 780 -3 212 -658 -766
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7 743 5 844 -1 833 1 393
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,81 0,77 0,19 0,19
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,80 0,76 0,19 0,19
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) średnioważona 13 180 136 12 852 390 13 180 136 12 852 390
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2013 oraz 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012
  XXXII. Aktywa razem 121 595 112 048 28 839 27 408
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 705 738 167 181
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 106 7 457 1 923 1 824
  XXXV. Kapitał własny 112 784 103 853 26 750 25 403
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 647 2 603 628 637
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,56 8,05 2,03 1,97
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,47 8,01 2,01 1,96
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis

  APLISENS raport kwartalny za III kw 2013.pdf
  APLISENS_raport_kwartalny_za_III_kw_2013.pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport APLISENS S.A. za III kw 2013 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-11-07 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2013-11-07 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2013-11-07
  Rok biezacy 2013
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2013 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.