o PSr:
 • Data: 2013-08-20


 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 8 zalaczniki
 • APLISENS_S.A._srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30_06_2013r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Grupa_Kapitalowa_APLISENS_srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2013r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_30_06_2013r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_z_przegladu_mssf_Jednostkowy_APLISENS_S.A.-30.06.2013_r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_z_przegladu_mssf_Skonsolidowany_GK_APLISENS-30.06.2013_r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_rzetelnosci_APLISENS_30.06.2013r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_audytora_APLISENS_30.06.2013r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_do_akcjonariuszy_APLISENS_30.06.2013r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2013-08-20
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 38 200 35 950 9 065 8 499
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 083 7 855 1 918 1 857
  III. Zysk (strata) brutto 8 607 8 187 2 042 1 936
  IV. Zysk (strata) netto 6 820 6 369 1 618 1 506
  V. Suma dochodów całkowitych 6 790 6 195 1 611 1 465
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 390 2 888 1 516 683
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 968 2 985 -2 365 706
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 662 -19 157 -4
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 916 5 854 -692 1 384
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,52 0,50 0,12 0,12
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,51 0,50 0,12 0,12
  XII. Liczba akcji (w szt.) 13 236 729 12 849 349 13 236 729 12 849 349
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2013 oraz 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
  XIII. Aktywa razem 128 227 121 725 29 619 29 775
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 719 738 166 181
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 15 926 13 688 3 679 3 348
  XVI. 111 582 107 299 25 774 26 246
  XVII. Kapitał zakładowy 2 647 2 603 611 637
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,43 8,32 1,95 2,04
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,31 8,28 1,92 2,02
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 29 585 27 527 7 021 6 508
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 441 6 704 1 766 1 585
  XXII. Zysk (strata) brutto 8 233 7 028 1 954 1 662
  XXIII. Zysk (strata) netto 6 581 5 544 1 562 1 311
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 6 581 5 544 1 562 1 311
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 181 1 414 1 941 334
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 411 4 660 -2 233 1 102
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 662 0 157 0
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -568 6 074 -135 1 436
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,43 0,12 0,10
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,49 0,43 0,12 0,10
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) 13 236 729 12 849 349 13 236 729 12 849 349
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2013 oraz 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
  XXXII. Aktywa razem 121 068 112 048 27 965 27 408
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 719 738 166 181
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 469 7 457 2 880 1 824
  XXXV. Kapitał własny 107 880 103 853 24 919 25 403
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 647 2 603 611 637
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,15 8,05 1,88 1,97
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,04 8,01 1,86 1,96


  Wybrane dane finansowe zostały
  przedstawione zgodnie z par.90 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
  dnia 19 lutego 2009 roku. Pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji
  finansowej zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP
  obowiązujacego na dzień bilansowy (30.06.2013 1 EUR=4,3292 zł oraz
  31.12.2012 1 EUR=4,0882 zł).
  Pozycje skróconego rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z
  całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiacego średnią
  arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
  każdego miesiąca za półrocze danego roku (za okres 01.01.-30.06.2013 1
  EUR=4,2140 zł oraz za okres 01.01.-30.06.2012 1 EUR=4,2299 zł).  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis

  APLISENS S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 06 2013r..pdf
  APLISENS_S.A._srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30_06_2013r..pdf
  APLISENS S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30.06.2013 r.

  Grupa Kapitałowa APLISENS śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30.06.2013r..pdf
  Grupa_Kapitalowa_APLISENS_srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2013r..pdf
  Grupa Kapitałowa APLISENS śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30.06.2013 r.

  APLISENS Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 30 06 2013r.pdf
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_30_06_2013r.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności za pierwsze półrocze 2013 r.

  Raport z przeglądu mssf Jednostkowy APLISENS S.A.-30.06.2013 r..pdf
  Raport_z_przegladu_mssf_Jednostkowy_APLISENS_S.A.-30.06.2013_r..pdf
  Raport z przeglądu jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

  Raport z przeglądu mssf Skonsolidowany GK APLISENS-30.06.2013 r..pdf
  Raport_z_przegladu_mssf_Skonsolidowany_GK_APLISENS-30.06.2013_r..pdf
  Raport z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

  Oświadczenie o rzetelności APLISENS 30.06.2013r.pdf
  Oswiadczenie_o_rzetelnosci_APLISENS_30.06.2013r.pdf
  Oświadczenie o rzetelności

  Oświadczenie w sprawie wyboru audytora APLISENS 30.06.2013r.pdf
  Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_audytora_APLISENS_30.06.2013r.pdf
  Oswiadczenie o wyborze biegłego rewidenta

  List do akcjonariuszy APLISENS 30.06.2013r.pdf
  List_do_akcjonariuszy_APLISENS_30.06.2013r.pdf
  List Prezesa 30.06.2013

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-08-20 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2013-08-20 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2013-08-20
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2013 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.