o RB: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
 • Data: 2012-04-26

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-04-26
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A.(dalej "Spółka") informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie "przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku".
  Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki odmiennie do propozycji Zarządu co do podziału zysku za 2011 rok, wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za 2011 rok w kwocie 9 254 660,70 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku wypracowanego w 2011 roku, w kwocie 3 212 337,25 zł tj. około 25,77% zysku wypracowanego w 2011 roku, na wypłatę dywidendy to jest 25 groszy na akcję.
  Równocześnie Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą:
  • dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2012 r.,
  • termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2012 r.

  Szczegółowa podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-26 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-04-26
  Rok bieżący 2012
  Numer 8
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.