o RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 10 stycznia 2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad
 • Data: 2012-12-14

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 1 zalaczniki
 • projekty_uchwal_10.01.2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 48 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-12-14
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 10 stycznia 2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 stycznia 2013 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 w Warszawie.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że:
  1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 25 grudnia 2012 r.
  2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli 27 grudnia 2012 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 20 grudnia 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Zgromadzenia.
  8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
  a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
  b) Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów);
  c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
  d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
  e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
  f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
  g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
  9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  12. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
  13. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html
  14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html
  W załączeniu Emitent przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 stycznia 2013 r.

  Załączniki
  Plik Opis

  projekty_uchwal_10.01.2013.pdf
  Projekty uchwał NWZ APLISENS S.A. zwołanego na dzień 10.01.2013r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-12-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 10 stycznia 2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-12-14
  Rok biezacy 2012
  Numer 48
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.