o RB: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
 • Data: 2012-10-30

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 45 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-10-30
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) zawiadamia, że w dniu 30 października 2012 r. otrzymał informację o rejestracji w dniu 23 października 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. o kwotę 33 333,20 zł. Wpis w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w momencie zapisania akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w dniu ich rejestracji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. wskazanym w raporcie bieżącym nr 32/2012 r. Podwyższenie zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 166 666 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 2 czerwca 2011 r. Po dokonaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 603 203,00 zł i dzieli się na 13 016 015 akcji, z których przysługuje prawo do 13 016 015 głosów na walnym zgromadzeniu APLISENS S.A. Struktura kapitału zakładowego Emitenta po podwyższeniu przedstawia się następująco: - 10 000 000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 2 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 207 595 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 98 188 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 210 232 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-10-30 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-10-30
  Rok biezacy 2012
  Numer 45
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.