o RB-W: Zmiana w Statucie APLISENS S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 października 2012 r.
 • Data: 2012-10-30

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 1 zalaczniki
 • Zalacznik_do_rb_43_2012_tekst_jednolity_statutu_APLISENS_S_A.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 43 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-10-30
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zmiana w Statucie APLISENS S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 października 2012 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej informację o zmianie Statutu Spółki, dokonanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 30 października 2012 r. W § 4 Statutu Spółki po punkcie 17) dodaje się punkty od 18) do 28), które będą miały następujące brzmienie: "18) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z), 19) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z), 20) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), 21) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 22) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)," Brzmienie § 4 Statutu Spółki przed dokonanymi zmianami: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z, 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, 3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0, 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z, 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z, 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z, 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z, 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z, 10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z, 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, 13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B, 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z, 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, 16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z, 17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z." Brzmienie § 4 Statutu Spółki po dokonanych zmianach: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z, 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, 3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0, 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z, 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z, 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z, 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z, 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z, 10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z, 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, 13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B, 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z, 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, 16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z, 17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z." 18) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z), 19) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z), 20) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), 21) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 22) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 28 ) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), Jednocześnie Zarząd APLISENS S.A. przekazuje w załączeniu przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 października 2012 roku tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę.
  Załączniki
  Plik Opis

  Zalacznik_do_rb_43_2012_tekst_jednolity_statutu_APLISENS_S_A.pdf
  Tekst jednolity Statutu APLISENS S.A. 30.10.2012r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-10-30 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Zmiana w Statucie APLISENS S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 października 2012 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-10-30
  Rok biezacy 2012
  Numer 43
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.