o RB: Stanowisko Zarządu APLISENS S.A. odnośnie połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
 • Data: 2012-10-23

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 41 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-10-23
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Stanowisko Zarządu APLISENS S.A. odnośnie połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd APLISENS S.A. (Emitent, Spółka Przejmująca) podaje do publicznej wiadomości stanowisko w sprawie planowanego połączenia (Połączenie) Emitenta ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. (CONTROLMATICA, Spółka Przejmowana). Połączenie odbędzie się zgodnie z 492 § 1 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH Połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym. Ze względu na silne powiązanie biznesowe obu spółek, CONTROLMATICA pełni obecnie funkcję podwykonawcy Emitenta w zakresie sprzedaży, siłowników elektrycznych, ustawników pozycyjnych, zaworów oraz częściowo regulatorów dwustanowych. W konsekwencji Spółka Przejmowana dokonuje sprzedaży znaczącej części swoich produktów na rzecz Emitenta. Ponadto działy rozwojowe obu firm prowadzą wspólne działania w zakresie opracowywania nowych produktów. W ocenie Zarządu Emitenta realizacja Połączenia wpłynie pozytywnie na usprawnienie realizowanych przez te spółki procesów logistycznych, a także optymalizację wykorzystania ich zasobów. Połączenie będzie jednocześnie sprzyjać realizacji przyjętej strategii Grupy Kapitałowej APLISENS (Grupa APLISENS) w szczególności w kierunku rozwoju portfela oferowanych produktów i usług. Ponadto Połączenie uprości strukturę organizacyjną oraz obniży koszty zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy APLISENS. Realizacja Połączenia wpłynie w ocenie Emitenta na zwiększenie efektywności działania obu podmiotów, jak również umożliwi wzajemne wykorzystanie własnych zasobów, przez co pozwoli zoptymalizować rozwiązania funkcjonujące w obu spółkach przy wykorzystaniu kwalifikacji i doświadczenia pracowników obu spółek a także ich infrastruktury. Z powyższych względów, Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia wpływ planowanego połączenia na działalność Emitenta oraz Grupy APLISENS i rekomenduje akcjonariuszom Spółki Przejmującej głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 października 2012 r. za podjęciem uchwały w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. Projekt uchwały w sprawie połączenia spółek został przekazany do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 3 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 30 października 2012 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-10-23 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Stanowisko Zarządu APLISENS S.A. odnośnie połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-10-23
  Rok biezacy 2012
  Numer 41
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.