o RB: Proponowana zmiana Statutu APLISENS S.A.
 • Data: 2012-10-03

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 39 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-10-03
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Proponowana zmiana Statutu APLISENS S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej zakres zmiany Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 października 2012 roku (NWZ). W § 4 Statutu Spółki po punkcie 17) dodaje się punkty od 18) do 28), które będą miał następujące brzmienie: "18) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z), 19) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z), 20) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), 21) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 22) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)," Obecne brzmienie § 4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z, 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, 3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0, 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z, 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z, 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z, 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z, 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z, 10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z, 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, 13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B, 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z, 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, 16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z, 17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z." Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z, 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, 3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0, 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z, 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z, 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z, 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z, 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z, 10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z, 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, 13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B, 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z, 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, 16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z, 17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z." 18) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z), 19) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z), 20) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), 21) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 22) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 28 ) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), Jednocześnie Emitent informuje, iż tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany został zamieszczony w projektach uchwał na NWZ przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 38/2012 z dnia 3 października 2012 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-10-03 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Proponowana zmiana Statutu APLISENS S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-10-03
  Rok biezacy 2012
  Numer 39
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.