o RB: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
 • Data: 2012-09-28

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 35 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-09-28
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka Przejmująca), stosownie do postanowień art. 504 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych (KSH) zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. (CONTROLMATICA, Spółka Przejmowana). Plan Połączenia wraz z załącznikami został przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 34/2012 w dniu 28 września 2012 roku jak również został on udostępniony w tej dacie na stronie internetowej APLISENS S.A. pod adresem www.aplisens.pl. Plan Połączenia, o którym mowa powyżej sporządzony został na podstawie art. 498 i 499 KSH. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie Emitenta oraz CONTROLMATICA odbędzie się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponadto na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym. O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Emitent powiadomi w odrębnych komunikatach, zgodnie z art. 402 (1) § 1 i nast. KSH.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-09-28 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-09-28
  Rok biezacy 2012
  Numer 35
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.