o RB: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
 • Data: 2012-09-25

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 33 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-09-25
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka Przejmująca) informuje, że w dniu 25 września 2012 roku podjął uchwałę w przedmiocie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia spółek APLISENS S.A. i CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (CONTROLMATICA, Spółka Przejmowana). Podjęcie ww. decyzji pozwoli na wszczęcie procedury, która ma doprowadzić do zrealizowania połączenia Emitenta oraz CONTROLMATICA (Połączenie). Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań Emitent jest właścicielem 100% udziałów w spółce CONTROLMATICA. Ze względu na silne powiązanie biznesowe obu spółek, CONTROLMATICA pełni obecnie funkcję podwykonawcy Emitenta w zakresie sprzedaży, siłowników elektrycznych, ustawników pozycyjnych, zaworów oraz częściowo regulatorów dwustanowych. W konsekwencji Spółka Przejmowana dokonuje sprzedaży znaczącej części swoich produktów na rzecz Emitenta. Ponadto działy rozwojowe obu firm prowadzą wspólne działania w zakresie opracowywania nowych produktów. W ocenie Zarządu Emitenta realizacja Połączenia wpłynie pozytywnie na usprawnienie realizowanych przez te spółki procesów logistycznych, a także optymalizację wykorzystania ich zasobów. Połączenie będzie jednocześnie sprzyjać realizacji przyjętej strategii Grupy Kapitałowej APLISENS (Grupa APLISENS) w szczególności w kierunku rozwoju portfela oferowanych produktów i usług. Ponadto Połączenie uprości strukturę organizacyjną oraz obniży koszty zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy APLISENS. Realizacja Połączenia wpłynie w ocenie Emitenta na zwiększenie efektywności działania obu podmiotów, jak również umożliwi wzajemne wykorzystanie własnych zasobów, przez co pozwoli zoptymalizować rozwiązania funkcjonujące w obu spółkach przy wykorzystaniu kwalifikacji i doświadczenia pracowników obu spółek a także ich infrastruktury. Sposób planowanego połączenia wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej Połączenie odbędzie się zgodnie z 492 § 1 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH Połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym. Podstawowe informacje o łączących się podmiotach Spółka Przejmująca APLISENS S.A. z siedzibą: 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7 wpisany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302835. APLISENS S.A. jest liderem wśród krajowych dostawców rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Dodatkowo firma świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Głównymi grupami produktowymi APLISENS S.A. są inteligentne i analogowe przetworniki ciśnienia, czujniki temperatury, sondy głębokości i sondy paliwowe. Produkcja tych urządzeń zlokalizowana jest w siedzibie spółki w Warszawie oraz w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim i Krakowie. Spółka Przejmowana CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. z siedzibą: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 35 wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005983. CONTROLMATICA posiada w swojej ofercie szeroką gamę wyrobów dla automatyki mających zastosowanie m.in. w branżach: energetyka i ciepłownictwo, chemia i petrochemia, hutnictwo, przemysł stoczniowy, przemysł spożywczy, ochrona środowiska oraz innych. Jednocześnie Emitent informuje, iż dokumenty, o których mowa w § 19 ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Emitent przekaże do wiadomości publicznej niezwłocznie po ich odpowiednio sporządzeniu lub otrzymaniu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-09-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-09-25
  Rok biezacy 2012
  Numer 33
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.