o RB: Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Data: 2012-01-23

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-01-23
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 stycznia 2011 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dwa zawiadomienia dotyczące transakcji na akcjach Spółki.
  W pierwszym zawiadomieniu Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, iż w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 16-18 stycznia 2012 roku dokonał następujących transakcji zbycia akcji Spółki:

  - w dniu 16 stycznia 2012 roku zbył 1.458 akcji po średniej cenie 8,50 zł za jedną akcję,
  - w dniu 17 stycznia 2012 roku zbył 7.020 akcji po średniej cenie 8,68 zł za jedną akcję,
  - w dniu 18 stycznia 2012 roku zbył 85.434 akcji po średniej cenie 8,64 zł za jedną akcję.

  W drugim zawiadomieniu inny niż ww. Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, że w dniu 5 maja 2011 roku w ramach transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 10 akcji Spółki po cenie 10,55 zł za jedną akcję.

  Osoby, których dotyczą zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-01-23 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-01-23
  Rok bieżący 2012
  Numer 3
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.