o RB: Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E
 • Data: 2012-09-14

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 29 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-09-14
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki APLISENS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 września 2012 roku otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 683/12, w której postanowiono zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 166.666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki z dnia 2 czerwca 2011 r., oraz oznaczyć je kodem PLAPLS000016. Akcje zostaną zarejestrowane pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLAPLSOOOO16. Rejestrowanie wskazanych akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt wskazanej powyżej decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Szczegółowa podstawa prawna: § 34 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-09-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-09-14
  Rok biezacy 2012
  Numer 29
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.