o RB: Zawarcie umowy o roboty budowlane - budowę fabryki przetworników ciśnienia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Data: 2012-09-06

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 28 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-09-06
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy o roboty budowlane - budowę fabryki przetworników ciśnienia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 6 września 2012 roku podpisał Umowę ze spółką BESTA PB sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Wykonawca) na roboty budowlane - budowę fabryki przetworników ciśnienia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom. Umowa wchodzi w życie z dniem 22 września 2012 roku pod warunkiem opracowania i parafowania pod tą datą przez obie strony załączników do umowy. 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i przekazanie Emitentowi przez Wykonawcę obiektu obejmującego budynek produkcyjno-magazynowy, budynek biurowo-socjalny, budynek gospodarczy, parking z drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi, oświetlenie zewnętrzne oraz pozostałą infrastrukturę, na nieruchomości na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Hodowlanej. 2. Dzień rozpoczęcia wykonywania robót ustalono na dzień 22 września 2012 roku a termin wykonania robót ustalono na dzień 30 września 2013 roku. 3. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację umowy wynosi 14 679 tys. zł netto powiększone o podatek VAT. 4. Warunki płatności ustalono w formie płatności częściowych dokonywanych na podstawie fakturowanych protokołów częściowego odbioru robót podpisywanych 29 dnia każdego miesiąca. Termin płatności z tytułu wystawionych faktur wynosi 30 dnia od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentacją. 5. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na całość obiektu. Emitent ma prawo zatrzymać z każdej płatności równowartość 5% wynagrodzenia jako zabezpieczenie realizacji gwarancji, które będzie zwrócone Wykonawcy w pięciu rocznych ratach płatnych na koniec każdego roku od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca ma prawo przedstawić nieodwołalną gwarancję bankową lub ubezpieczeniową płatną na żądanie Emitenta, opiewającą na wymienione kwoty zatrzymane. W tym przypadku Emitent zapłaci kwoty zatrzymane w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 6. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest bezwarunkowa nieodwołalna gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa płatna na pierwsze żądanie Emitenta na kwotę 10% wynagrodzenia wystawiona przez bank lub instytucję ubezpieczającą z siedzibą w Polsce zaakceptowane przez Emitenta. Zabezpieczenie wykonania umowy zostanie dostarczone Emitentowi w ciągu 21 dni od daty rozpoczęcia robót. Jeżeli zabezpieczenie wygaśnie przed upływem okresu, przez który powinno obowiązywać, a Wykonawca nie przedstawi prawidłowej nowej gwarancji na co najmniej 30 przed wygaśnięciem poprzedniej, Emitent będzie upoważniony do wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia i zatrzymania jej jako zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie nie zostanie przedstawione Emitentowi w terminie 21 dni od daty rozpoczęcia wykonywania robót Emitent będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w ciągu 30 dni od upływu 21 dni od daty rozpoczęcia wykonywania robót lub do zatrzymania z płatności należnych Wykonawcy kwoty równej kwocie, na jaką zabezpieczenie wykonania powinno być wystawione. 6. Wykonawca zobowiązał się przed rozpoczęciem robót zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe dotyczące robót budowalnych. Polisy mają zostać wystawione przez ubezpieczycieli oraz na warunkach i zasadach zaakceptowanych przez Emitenta. 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Emitenta Emitent zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości robót nie wykonanych. 8. Wykonawca zapłaci Emitentowi kary umowne w wysokości: - 10% wartości wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 0,20 % wartości etapu robót w/g Harmonogramu za każdy tydzień opóźnienia w terminie zakończenia danego etapu robót, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia danego etapu. Kara z tego tytułu może być naliczona i zatrzymana przez Emitenta do kolejnego miesięcznego rozliczenia stwierdzającego wyeliminowanie opóźnienia - 0,30 % wynagrodzenia za każdy tydzień opóźnienia za nieterminowe z winy Wykonawcy zakończenie robót, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia - 0,2 % wartości wadliwego elementu za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia – za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, lecz nie więcej niż 10 % wartości elementu. 9. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile wysokość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych lub, jeżeli szkoda powstała z przyczyn dla których nie zastrzeżono kar umownych. Pozostałe warunki umowy, w tym warunki jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-09-06 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Zawarcie umowy o roboty budowlane - budowę fabryki przetworników ciśnienia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-09-06
  Rok biezacy 2012
  Numer 28
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.