o RB: Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Data: 2012-08-28

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-08-28
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 r. do Spółki wpłynęło w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) zawiadomienie Prokurenta Spółki o dokonaniu w dniu 28 sierpnia 2012 r., transakcji na akcjach Emitenta poza rynkiem regulowanym, w trybie innej czynności prawnej oraz zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki o dokonaniu ww. transakcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią ww. zawiadomień w dniu 28 sierpnia 2012 r. Prokurent a jednocześnie osoba blisko związana z Prezesem Zarządu objęła (tj. opłaciła i złożyła oświadczenie o objęciu) 4 000 akcji na okaziciela serii E Emitenta po cenie 0,20 zł za jedną akcję. Akcje serii E zostały objęte w wykonaniu uprawnienia wynikającego z posiadanych imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta w ramach realizacji Programu Motywacyjnego. Wymienione akcje będą przedmiotem wniosku Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (raport bieżący nr 13/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku), a wymienione warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 20 czerwca 2011 r. (raport bieżący nr 16/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku). Program motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu Emitenta został przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2008 r. Jego tekst jednolity po zmianach został przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2009 r. (raport bieżący nr 24/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku). Osoby, których dotyczą zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-28 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-08-28
  Rok biezacy 2012
  Numer 25
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.