o RB-W: Zmiany w Statucie APLISENS S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r.
 • Data: 2012-05-30

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Zalacznik_do_rb_17_2012_tekst_jednolity_statutu_APLISENS_S_A.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 17 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-05-30
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zmiany w Statucie APLISENS S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej zestawienie zmian Statutu Spółki, dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 30 maja 2012 r.
  I. W § 4 Statutu po punkcie 15) dodaje się punkt 16) który będzie porządkował przedmiot działalności określony jako "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z., natomiast po punkcie 16) dodaje się punkt 17) który będzie miał następującą treść: 17) "Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z.

  Brzmienie § 4 Statutu Spółki przed dokonanymi zmianami:
  "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z,
  2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
  3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
  4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z,
  5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
  6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z,
  7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z,
  8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z,
  9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z,
  10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,
  11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
  12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
  13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
  14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
  15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z."

  Brzmienie § 4 Statutu Spółki po dokonanych zmianach:
  "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z,
  2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
  3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
  4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z,
  5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
  6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z,
  7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z,
  8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z,
  9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z,
  10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,
  11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
  12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
  13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
  14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
  15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
  16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
  17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z."

  II. § 19 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
  "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki."

  Brzmienie §19 Statutu Spółki przed dokonanymi zmianami:
  "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
  2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również ocenę własnej pracy."

  Brzmienie § 19 Statutu Spółki po dokonanych zmianach:
  "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
  2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki."

  Jednocześnie Zarząd APLISENS S.A. przekazuje w załączeniu przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2012 roku tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

  Załączniki
  Plik Opis

  Załącznik do rb 17_2012 tekst jednolity statutu APLISENS S A.pdf Załącznik do rb 17_2012 tekst jednolity statutu APLISENS S A.pdf
  Tekst jednolity statutu APLISENS S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-05-30 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Zmiany w Statucie APLISENS S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-05-30
  Rok bieżący 2012
  Numer 17
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.