o RB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.
 • Data: 2012-05-30

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-05-30
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 maja 2012 r. otrzymał od p. Andrzeja Kobiałki zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki o następującej treści:

  "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję oraz w związku z wymogiem art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jako członek Rady Nadzorczej APLISENS S.A. zawiadamiam, iż dokonałem zbycia akcji spółki APLISENS S.A. w wyniku czego następuje zmniejszenie mojego udziału w tej Spółce poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

  Zmniejszenie mojego udziału w Spółce ma miejsce w wyniku zawarcia przeze mnie w dniach 10 maja 2012 r. oraz 24 maja 2012 r. transakcji sesyjnych zwykłych sprzedaży akcji APLISENS S.A.
  W dniu 10 maja 2012 r. sprzedałem łącznie 2 000 akcji po średniej cenie 9,99 zł za jedną akcję, natomiast w dniu 24 maja 2012 r. sprzedałem łącznie 200 000 akcji po średniej cenie 9,90 zł za jedną akcję.

  Przed dokonaniem wymienionych transakcji posiadałem 823 139 akcji Spółki, które stanowiły 6,41% jej kapitału zakładowego i dawały 823 139 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 6,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  Po rozliczeniu wymienionych transakcji posiadam 621 139 akcji Spółki, które stanowią 4,83% jej kapitału zakładowego i dają 621 139 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 4,83% ogólnej liczby głosów w Spółce. Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie po rozliczeniu wymienionych transakcji posiadam 1 081 139 akcji Spółki, które stanowią 8,41% jej kapitału zakładowego i dają 1 081 139 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 8,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  Nie istnieją podmioty zależne od nas, które posiadałyby akcje APLISENS S.A. Nie istnieją osoby trzecie, z którymi mielibyśmy zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nas akcji APLISENS S.A. "

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-05-30 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-05-30
  Rok bieżący 2012
  Numer 14
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.