o RB: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ APLISENS S.A. w dniu 30 maja 2012 roku
 • Data: 2012-05-05

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 12 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-05-05
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ APLISENS S.A. w dniu 30 maja 2012 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zwołania na dzień 30 maja 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. (Spółka) Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusz Spółki, działając na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, póz. 1037 ze zm.), przedstawił projekt uchwały dotyczącej sprawy wskazanej w 14. punkcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: "Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto APLISENS S.A. za rok 2011", alternatywny w stosunku do projektu uchwały nr 17 zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 10/2012 i w dniu 4 maja 2012 r. złożył potwierdzenie, iż posiadane przez niego akcje reprezentują co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

  Proponowana przez akcjonariusza treść uchwały jest następująca:

  "Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2011

  1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanowia zysk netto za 2011 rok w wysokości 12.466.997,95 zł przeznaczyć:
  a) w kwocie 9.254.660,70 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
  b) w kwocie 3.212.337,25 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,25 zł na jedną akcję.
  2. Dzień dywidendy ustala się na 18 czerwca 2012 roku.
  3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 5 lipca 2012 roku."

  Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-05-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ APLISENS S.A. w dniu 30 maja 2012 roku
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-05-05
  Rok bieżący 2012
  Numer 12
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.