o RB: Proponowane zmiany Statutu APLISENS S.A.
 • Data: 2012-04-27

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-04-27
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Proponowane zmiany Statutu APLISENS S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej zestawienie zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2012 roku (ZWZ).
  I. W § 4 Statutu po punkcie 15) dodaje się punkt 16) który będzie porządkował przedmiot działalności określony jako "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z., natomiast po punkcie 16) dodaje się punkt 17) który będzie miał następującą treść: 17) "Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z.

  Obecne brzmienie § 4 Statutu Spółki:
  "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z,
  2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
  3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
  4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z,
  5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
  6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z,
  7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z,
  8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z,
  9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z,
  10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,
  11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
  12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
  13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
  14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
  15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z."

  Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki:
  "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z,
  2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
  3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
  4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z,
  5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
  6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z,
  7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z,
  8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z,
  9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z,
  10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,
  11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
  12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
  13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
  14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
  15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
  16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
  17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z."

  II. § 19 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
  "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

  Obecne brzmienie §19 Statutu Spółki:
  "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
  2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również ocenę własnej pracy."

  Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki:
  "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
  2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

  Jednocześnie Emitent informuje, iż tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany został zamieszczony w projektach uchwał na ZWZ przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-27 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Proponowane zmiany Statutu APLISENS S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-04-27
  Rok bieżący 2012
  Numer 11
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.