oRS:

PAP
Data: 2012-03-14

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • APLISENS_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Opinia_i_raport_rewidenta_do_sprawozdania_skonsolidowanego_APLISENS_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_w_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_oswiadczenie_wybor_audytora_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2011
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2012-03-14
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2011 2010 2011 2010
  I. Przychody netto ze sprzedaży 69 311 59 780 16 741 14 929
  II. Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej 16 367 12 035 3 953 3 006
  III. Zysk (strata) brutto 14 295 12 437 3 453 3 106
  IV. Zysk (strata) netto 12 010 9 682 2 901 2 418
  V. Suma dochodów całkowitych 12 463 9 893 3 010 2 471
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 906 10 305 3 117 2 573
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 118 -11 633 -3 169 -2 905
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 314 3 78
  IX. Przepływy pienięzne netto razem -200 -1 014 -48 -253
  X. Aktywa razem 106 532 87 853 24 120 22 183
  XI. Zobowiazania długoterminowe 817 1 038 185 262
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 266 5 461 2 551 1 379
  XIII. Kapitał własny 94 012 80 418 21 285 20 306
  XIV. Kapitał zakładowy 2 570 2 548 582 643
  XV. Liczba akcji (w szt.średnio w okresie) 12 751 498 12 583 329 12 751 498 12 583 329
  XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 838 505 12 622 996 12 838 505 12 622 996
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,94 0,77 0,23 0,19
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,94 0,77 0,23 0,19
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,41 6,47 1,68 1,63
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 7,36 6,44 1,67 1,63


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par.91
  ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.
  Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
  przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiazującego
  na dzień bilansowy (31.12.2011 1EUR=4,4168 PLN, 31.12.2010 1EUR=3,9603
  PLN). Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego
  sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z
  przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku (31.12.2011 1EUR=4,1401 PLN,
  31.12.2010 1EUR=4,0044 PLN).  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_2011.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS za 2011 rok
  Opinia_i_raport_rewidenta_do_sprawozdania_skonsolidowanego_APLISENS_2011.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2011 rok
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_w_2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2011
  APLISENS_oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_2011.pdf Oświadczenie o rzetelności sporzadzenia sprawozdań
  APLISENS_oswiadczenie_wybor_audytora_2011.pdf Oświadczenie o wyborze audytora
  APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2011.pdf List Prezesa Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-14 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główny Księgowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-03-14
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.