oR:

PAP
Data: 2012-03-14

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_Spolki_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Opinia_i_raport_rewidenta_do_sprawozdania_jednostkowego_APLISENS_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Spolki_w_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_oswiadczenie_wybor_audytora_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2011
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2012-03-14
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2011 2010 2011 2010
  I. Przychody netto ze sprzedaży 54 270 46 767 13 108 11 679
  II. Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej 14 681 11 655 3 546 2 911
  III. Zysk (strata) brutto 15 697 12 397 3 791 3 096
  IV. Zysk (strata) netto 12 467 9 773 3 011 2 441
  V. Suma dochodów całkowitych 12 467 9 773 3 011 2 441
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 417 9 363 2 999 2 338
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 803 -10 410 -3 092 -2 600
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 63 -23 15 -6
  IX. Przepływy pienięzne netto razem -323 -1 070 -78 -267
  X. Aktywa razem 98 734 82 369 22 354 20 799
  XI. Zobowiazania długoterminowe 703 853 159 215
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 338 2 420 1 209 611
  XIII. Kapitał własny 92 693 79 096 20 986 19 972
  XIV. Kapitał zakładowy 2 570 2 548 582 643
  XV. Liczba akcji (w szt.średnio w okresie) 12 751 498 12 583 329 12 751 498 12 583 329
  XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 838 505 12 622 996 12 838 505 12 622 996
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,98 0,78 0,24 0,19
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,97 0,77 0,23 0,19
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,27 6,29 1,65 1,59
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 7,22 6,27 1,63 1,58


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały
  przedstawione zgodnie z par. 91 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
  19 lutego 2009 roku.Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
  przeliczone według średniego kursu ogloszonego przez NBP obowiązującego
  na dzień bilansowy (31.12.2011 1EUR=4,4168 PLN, 31.12.2010 1EUR=3,9603
  PLN). Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych
  dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
  NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku
  (31.12.2011 1EUR=4,1401 PLN, 31.12.2010 1EUR=4,0044 PLN).  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_Spolki_2011.pdf Sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za rok 2011
  Opinia_i_raport_rewidenta_do_sprawozdania_jednostkowego_APLISENS_2011.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2011
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Spolki_w_2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności APLISENS S.A. za rok 2011
  APLISENS_oswiadczenie_wybor_audytora_2011.pdf Oświadczenie o wyborze audytora
  APLISENS_oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_2011.pdf Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdań
  APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2011.pdf List Prezesa Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-14 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główny Księgowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-03-14
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.