oQSr:

PAP
Data: 2012-11-08

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_raport_kwartalny_za_III_kw_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2012-11-08
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 59 230 49 596 14 120 12 272
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 055 12 609 3 351 3 120
  III. Zysk (strata) brutto 14 577 12 489 3 475 3 090
  IV. Zysk (strata) netto 11 234 9 886 2 678 2 446
  V. Suma dochodów całkowitych 11 051 9 896 2 634 2 449
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 952 8 698 2 372 2 152
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -73 -11 002 -17 -2 722
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 232 -59 -770 -15
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 6 647 -2 363 1 585 -585
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,87 0,78 0,21 0,19
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,87 0,77 0,21 0,19
  XII. Liczba akcji (w szt.) 12 853 607 12 739 116 12 853 607 12 739 116
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2012oraz na 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
  XIII. Aktywa razem 117 404 106 532 28 539 24 120
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 808 817 196 185
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 822 11 266 3 117 2 551
  XVI. 103 106 94 012 25 063 21 285
  XVII. Kapitał zakładowy 2 570 2 570 625 582
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,07 7,41 1,92 1,68
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,00 7,36 1,91 1,67
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 44 102 39 148 10 513 9 687
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 063 11 380 2 876 2 816
  XXII. Zysk (strata) brutto 12 586 12 146 3 000 3 005
  XXIII. Zysk (strata) netto 9 853 9 686 2 349 2 397
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 9 853 9 686 2 349 2 397
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 720 8 424 1 602 2 084
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 336 -11 018 557 -2 726
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 212 -16 -766 -4
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 844 -2 610 1 393 -646
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,77 0,76 0,18 0,19
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,76 0,18 0,19
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) 12 853 607 12 739 116 12 853 607 12 739 116
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2012 oraz na 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
  XXXII. Aktywa razem 106 542 98 734 25 899 22 354
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 695 703 169 159
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 258 5 338 1 278 1 209
  XXXV. Kapitał własny 100 589 92 693 24 452 20 986
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 570 2 570 625 582
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,83 7,27 1,90 1,65
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,75 7,22 1,89 1,63


  Wybrane dane finansowe za III kwartały 2012 i 2011 roku zostały
  przeliczone na EUR wg następujących zasad:-pozycje sprawozdania z
  sytuacji finansowej wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
  30.09.2012 roku: 4,1138 PLN/EUR (na 31.12.2011 4,4168 PLN/EUR);-pozycje
  rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiacego średnią
  arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego
  miesiąca okresu sprawozdawczego tj. na 30.09.2012-4,1948 PLN/EUR (na
  30.09.2011-4,0413 PLN/EUR).  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_raport_kwartalny_za_III_kw_2012.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport APLISENS S.A. za III kwartał 2012 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-11-08 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-11-08
  Rok biezacy 2012
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.