oQSr:

PAP
Data: 2012-05-09

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Rozszerzony_skonsolidowany_raport_APLISENS_S.A._za_I_kw._2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2012-05-09
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 15 396 13 623 3 688 3 428
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 265 2 570 782 647
  III. Zysk (strata) brutto 3 437 2 613 823 657
  IV. Zysk (strata) netto 2 688 2 044 644 514
  V. Suma dochodów całkowitych 2 738 2 134 656 537
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 614 2 997 387 754
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 084 -2 721 -260 -685
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 -21 -2 -5
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 520 255 125 64
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,16 0,05 0,04
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,16 0,05 0,04
  XII. Liczba akcji (w szt.) 12 849 349 12 751 498 12 849 349 12 751 498
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2012 oraz 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011
  XIII. Aktywa razem 107 491 106 532 25 829 24 120
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 780 817 187 185
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 151 11 266 2 199 2 551
  XVI. 97 035 94 012 23 317 21 285
  XVII. Kapitał zakładowy 2 570 2 570 618 582
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 7,59 7,41 1,82 1,68
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,56 7,36 1,82 1,67
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 11 885 10 853 2 847 2 731
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 012 2 710 721 682
  XXII. Zysk (strata) brutto 3 180 2 914 762 733
  XXIII. Zysk (strata) netto 2 552 2 324 611 585
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 2 552 2 324 611 585
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 578 2 661 378 670
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -547 -2 730 -131 -687
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -6 0 -2
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 031 -75 247 -19
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,18 0,05 0,05
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,18 0,05 0,05
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) 12 849 349 12 751 498 12 849 349 12 751 498
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2012 oraz 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011
  XXXII. Aktywa razem 100 996 98 734 24 269 22 354
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 667 703 160 159
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 798 5 338 1 153 1 209
  XXXV. Kapitał własny 95 531 92 693 22 955 20 986
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 570 2 570 618 582
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 7,43 7,27 1,79 1,65
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,40 7,22 1,78 1,63


  Wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 i 2011 roku zostały przeliczone
  na EUR wg następujących zasad:- dane bilansowe wg
  średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2012 roku tj.
  4,1616 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2011 roku -4,4168 PLN/EUR.-dane
  rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni
  dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego tj za okres
  01.01.-31.03.2012 4,1750 PLN/EUR oraz za okres 01.01.-31.03.2011 3,9742
  PLN/EUR  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Rozszerzony_skonsolidowany_raport_APLISENS_S.A._za_I_kw._2012.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport APLISENS S.A. za I kwartał 2012 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-05-09 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-05-09
  Rok biezacy 2012
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.