o RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 2 czerwca 2011 roku
 • Data: 2011-05-06

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 4 załączniki
 • Projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS_S.A._2_06_2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zal_1_Uchwala_2011.4.1_0001.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zal_2_Uchwala_RN_18.II-9.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zal_3_Opinia_Zarzadu_w_sprawie_wylaczenia_prawa_poboru_akcji_serii_E.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-05-06
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 2 czerwca 2011 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, (Spółka), na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 czerwca 2011 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 Warszawa.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2010.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok.
  8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2010 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na prowadzenie inwestycji.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 42.046,40 zł poprzez emisję 210.232 akcji serii E przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie powiększenia kapitału zapasowego.
  15. Zamknięcie obrad.  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje:

  1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 17 maja 2011 r.
  2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż 18 maja 2010 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 12 maja 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/pelnomocnictwa.html Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Zgromadzenia.
  8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
  a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/pelnomocnictwa.html
  b) Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów);
  c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
  d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
  e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
  f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
  g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
  9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  12. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
  13. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/materialy_wz.html
  14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html


  Załączniki:
  Plik: APLISENS S.A. - PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 2.06.2011 wraz z 3 załącznikami
  Załączniki
  Plik Opis

  Projekty uchwal ZWZ APLISENS S.A. 2 06 2011.pdf Projekty uchwal ZWZ APLISENS S.A. 2 06 2011.pdf
  Projekty uchwał ZWZ APLISENS S.A. zwołanego na dzień 2.06.2011
  Zal 1 Uchwała 2011.4.1_0001.pdf Zal 1 Uchwała 2011.4.1_0001.pdf Uchwała Zarzadu w sprawie listy imiennej beneficjentow Programu Motywacyjnego za 2010 rok
  Zal 2 Uchwała RN 18.II-9.pdf Zal 2 Uchwała RN 18.II-9.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie listy beneficjentow Programu Motywacyjnego za 2010 rok

  Zal 3 Opinia Zarządu_w sprawie wylaczenia prawa poboru akcji serii E.pdf Zal 3 Opinia Zarządu_w sprawie wylaczenia prawa poboru akcji serii E.pdf
  Opinia Zarzadu w sprawie wylaczenia prawa poboru akcji serii E

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-05-06 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2011-05-06 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 2 czerwca 2011 roku
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2011-05-06
  Rok bieżący 2011
  Numer 11
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.