oR:

PAP
Data: 2011-03-14

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_za_2010_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_2010_jednostkowe.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_oswiadczenie_wybor_audytora_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Opinia_rewidenta_do_sprawozdania_jednostkowego_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_rewidenta_do_sprawozdania_jednostkowego_APLISENS_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2010
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2011-03-14
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2010 2009 2010 2009
  I. Przychody netto ze sprzedaży 46767 34202 10774 7880
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11655 8847 2685 2038
  III. Zysk (strata) brutto 12397 9456 2856 2179
  IV. Zysk (strata) netto 9773 7403 2252 1706
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9363 8416 2157 1939
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10410 -6364 -2398 -1466
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 14055 -5 3238
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1070 16107 -247 3711
  IX. Aktywa razem 82369 71738 20050 17462
  X. Zobowiązania długoterminowe 853 930 208 226
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 2420 2723 589 663
  XII. Kapitał własny 79096 68085 19253 16573
  XIII. Kapitał zakładowy 2548 2500 620 609
  XIV. Liczba akcji (w szt.) 12583329 11643836 12583329 11643836
  XV. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12622996 11767923 12622996 11767923
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,78 0,64 0,18 0,15
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,77 0,63 0,18 0,14
  XVIII. 6,29 5,85 1,53 1,42
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,27 5,79 1,53 1,41
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2010.pdf List Prezesa Zarząu do akcjonariuszy 2010
  APLISENS_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_za_2010_rok.pdf Sprawozdanie finansowe za 2010 rok
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_2010_jednostkowe.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności APLISENS S.A. za 2010 rok
  APLISENS_oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_2010.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdań za 2010 rok
  APLISENS_oswiadczenie_wybor_audytora_2010.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora za 2010 rok
  Opinia_rewidenta_do_sprawozdania_jednostkowego_2010.pdf Opinia rewidenta do sprawozdania jednostkowego APLISENS S.A. za 2010 rok
  Raport_rewidenta_do_sprawozdania_jednostkowego_APLISENS_2010.pdf Raport rewidenta do sprawozdania jednostkowego APLISENS S.A. za 2010 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-03-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2011-03-14 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-03-14 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główna Księgowa Agnieszka Machnikowska=Żółtek


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2011-03-14
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.