oQSr:

PAP
Data: 2011-11-08

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_raport_kwartalny_za_III_kw_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2011-11-08
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2011-09-30
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 49 596 44 659 12 272 11 157
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 609 8 555 3 120 2 137
  III. Zysk (strata) brutto 12 489 8 993 3 090 2 247
  IV. Zysk (strata) netto 9 886 7 020 2 446 1 754
  V. Suma dochodów całkowitych 9 896 7 314 2 449 1 827
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 698 5 964 2 152 1 490
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 002 -3 362 -2 722 -840
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -59 -33 -15 -8
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 363 2 569 -585 642
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,78 0,55 0,19 0,14
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,77 0,56 0,19 0,14
  XII. Liczba akcji (w szt.) 12 739 116 12 739 116 12 739 116 12 739 116
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2011 oraz 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
  XIII. Aktywa razem 103 837 87 853 23 539 22 183
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 840 1 038 190 262
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 271 5 461 2 555 1 379
  XVI. 90 905 80 418 20 608 20 306
  XVII. Kapitał zakładowy 2 548 2 548 578 643
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 7,20 6,47 1,63 1,63
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,10 6,44 1,63 1,63
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 39 148 34 070 9 687 8 512
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 380 8 086 2 816 2 020
  XXII. Zysk (strata) brutto 12 146 8 728 3 005 2 181
  XXIII. Zysk (strata) netto 9 686 6 832 2 397 1 707
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 9 686 6 832 2 397 1 707
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 424 5 067 2 084 1 266
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 018 -6 538 -2 726 -1 633
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 -20 -4 -5
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 610 -1 491 -646 -372
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,54 0,19 0,13
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,54 0,19 0,13
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) 12 739 116 12 739 116 12 739 116 12 739 116
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2011 oraz 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
  XXXII. Aktywa razem 94 658 82 369 21 459 20 799
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 698 853 158 215
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 586 2 420 1 040 611
  XXXV. Kapitał własny 89 374 79 096 20 261 19 972
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 548 2 548 578 643
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 7,02 6,29 1,59 1,59
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,98 6,27 1,58 1,58


  Wybrane dane finansowe za III kwartały 2011
  i 2010 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:-pozycje
  sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu ogloszonego przez
  NBP na dzień 30.09.2011 roku - 4,4112 PLN/EUR,-pozycje rachunku zysków i
  strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
  przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
  ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
  sprawozdawczego-4,0413 PLN/EUR.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_raport_kwartalny_za_III_kw_2011.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport APLISENS S.A. za III kwartał 2011 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-11-08 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2011-11-08
  Rok biezacy 2011
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.