oQSr:

PAP
Data: 2011-05-11

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_raport_kwartalny_za_I_kw_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2011
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2011-05-11
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
  Dane sprawozdania skonsolidowanego
  I. Przychody ze sprzedaży 13623 10642 3428 2683
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2570 1488 647 375
  III. Zysk (strata) brutto 2613 1707 657 430
  IV. Zysk (strata) netto 2044 1286 514 324
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3003 -1059 756 -267
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -821 -995 -207 -251
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 -30 -5 -8
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2161 -2084 544 -525
  IX. Aktywa razem 91864 87853 22898 22183
  X. Zobowiązania długoterminowe 1022 1038 255 262
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 7157 5461 1784 1379
  XII. Kapitał własny 82771 80418 20631 20396
  XIII. Kapitał zakładowy 2548 2548 635 643
  XIV. Liczba akcji (w szt.) 12739116 12500000 12739116 12500000
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,41 0,16 0,10
  XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,41 0,16 0,10
  XVII. 6,57 6,39 1,64 1,61
  XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,57 6,39 1,64 1,61
  Dane sprawozdania jednostkowego
  XIX. Przychody ze sprzedaży 10853 8853 2731 2232
  XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2710 1575 682 397
  XXI. Zysk (strata) brutto 2914 1784 733 450
  XXII. Zysk (strata) netto 2324 1366 585 344
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2667 -891 671 -225
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -830 -990 -209 -250
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 -18 -2 -5
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 1831 -1899 461 -479
  XXVII. Aktywa razem 84960 82369 21177 20799
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 847 853 211 215
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2544 2420 634 611
  XXX. Kapitał własny 81569 79096 20332 19972
  XXXI. Kapitał zakładowy 2548 2548 635 643
  XXXII. Liczba akcji (w szt.) 12739116 12500000 12739116 12500000
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,73 0,44 0,18 0,11
  XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,73 0,44 0,18 0,11
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,40 6,21 1,60 1,57
  XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,40 6,21 1,60 1,57


  Dane w punktach IX-XIV, XVII-XVIII oraz
  XXVII-XXX i XXXV-XXXVI prezentowane są na dzień 31.03.2011 i 31.12.2010  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_raport_kwartalny_za_I_kw_2011.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za I kw. 2011

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-05-11 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2011-05-11 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki
  2011-05-11 Agnieszka Machnikowska-Żóltek Główna Księgowa Agnieszka Machnikowska_Żółtek


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2011-05-11
  Rok biezacy 2011
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.