o RB: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 • Data: 2010-11-04

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 32 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-11-04
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §20 pkt. 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:
  - badania sprawozdań finansowych APLISENS S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APLISENS za lata obrotowe 2011, 2012 i 2013,
  - przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych APLISENS S.A. oraz skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APLISENS za okresy 1 stycznia - 30 czerwca 2011 r., 1 stycznia - 30 czerwca 2012 r. oraz 1 stycznia - 30 czerwca 2013 r.

  Wybranym podmiotem jest spółka PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 19875 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 548.

  Spółka korzystała z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych za pełne lata 2008 - 2010 oraz w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych w tym samym okresie, a także na przestrzeni lat 2008 – 2010, z usług z zakresu badania finansowego podmiotów stanowiących przedmiot potencjalnych przejęć, doradztwa podatkowego oraz przygotowania prospektu emisyjnego Spółki.

  Wybór PKF Audyt sp. z o.o. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd APLISENS S.A. do podpisania stosownych umów z wybranym podmiotem.

  Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust 1 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-11-04 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2010-11-04 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2010-11-04
  Rok bieżący 2010
  Numer 32
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.