o RB-W: Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanych zmian Statutu i projekt uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 • Data: 2010-06-01

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 2 załączniki
 • projekt_uchwaly__na_WZA_APLISENS_SA_w_dniu_22_czerwca_2010_-_zmiana_Statutu.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekt_uchwaly_na_WZA_APLISENS_SA__w_dniu_22_czerwca_2010_-_zmiana_Regulaminu_WZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 12 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-06-01
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanych zmian Statutu i projekt uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 13 maja 2010 r., Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 maja 2010 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłosił żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r. oraz przedstawił projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad i projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej już do porządku obrad, alternatywny w stosunku do projektu uchwały nr 24 zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 11/2010.

  W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd APLISENS S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. dotyczącej §23, §24, §26 i §29 Statutu" i przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok.
  7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 19 637,60 zł poprzez emisję 98 188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. dotyczącej §23, §24, §26 i §29 Statutu.
  19. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu APLISENS S.A zwierający dotychczas obowiązujące jego postanowienia i treść proponowanych zmian oraz projekt uchwały dotyczącej zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

  Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2010 r. opublikowane w raporcie nr 11/2010 pozostają bez zmian.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
  Załączniki
  Plik Opis

  projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Statutu.pdf projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Statutu.pdf
  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS SA

  projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Regulaminu WZ.pdf projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Regulaminu WZ.pdf
  Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-06-01 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2010-06-01 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanych zmian Statutu i projekt uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2010-06-01
  Rok bieżący 2010
  Numer 12
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.