oR:

PAP
Data: 2010-03-22

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2009.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_za_2009_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_jednostkowe_za_2009_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Oswiadczenie_rzetelnosc_sprawozdan.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Oswiadczenie__wybor_audytora_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Opinia_rewidenta_Aplisens_SA_2009_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_rewidenta_Aplisens_SA_2009_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2009
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2010-03-22
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2009 2008 2009 2008
  I. Przychody netto ze sprzedaży 34202 36460 7880 10322
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8847 10659 2038 3202
  III. Zysk (strata) brutto 9456 10789 2179 3239
  IV. Zysk (strata) netto 7403 8711 1706 2615
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8416 5678 1939 1593
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6364 -10176 -1466 -2866
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14055 -21 3238 -6
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16107 -4519 3711 -1083
  IX. Aktywa razem 71738 55017 17462 13235
  X. Zobowiązania długoterminowe 930 576 226 138
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 2723 6738 663 1615
  XII. Kapitał własny 68085 46703 16573 11482
  XIII. Kapitał zakładowy 2500 2000 609 479
  XIV. Liczba akcji (w szt., średnio w okresie) 11 643 836 9828000 11 643 836 9828000
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,89 0,15 0,25
  XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,89 0,15 0,25
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,85 4,85 1,42 1,16
  XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,85 4,85 1,42 1,16
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  APLISENS_List_Prezesa_Zarzadu_2009.pdf List Prezesa Zarządu APLISENS
  APLISENS_sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_za_2009_rok.pdf Sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za 2009 rok
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_jednostkowe_za_2009_rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności APLISENS S.A. w 2009 roku
  APLISENS_Oswiadczenie_rzetelnosc_sprawozdan.pdf Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. o rzetelności sporządzenia sprawozdań za 2009 rok
  APLISENS_Oswiadczenie__wybor_audytora_.pdf Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. o wyborze audytora na 2009 rok
  Opinia_rewidenta_Aplisens_SA_2009_rok.pdf Opinia biegłego rewidenta APLISENS S.A, za 2009 rok
  Raport_rewidenta_Aplisens_SA_2009_rok.pdf Raport biegłego rewidenta APLISENS S.A. za 2009 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-03-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2010-03-22 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-03-22 Bożena Hoja Główna Księgowa Bożena Hoja


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2010-03-22
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.