o RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
 • Data: 2009-05-20

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-05-20
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W związku z dopuszczeniem papierów wartościowych APLISENS S.A. (Spółka) do obrotu na rynku regulowanym i rozpoczęciem w dniu dzisiejszym wykonywania przez Spółkę obowiązków określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 23 ust. 3 Statutu Spółki zwoływane jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2009 r., na godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 Warszawa.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r.
  6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego.
  10. Przedstawienie przez Zarząd planu połączenia Spółki z OSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  11. Zamknięcie obrad.


  Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki, imienne świadectwo depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. do 02.06.2009 r., do godz. 15.00) i nie odbiorą go przed jego ukończeniem.
  Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia zostanie wyłożona w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedłożyć aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są do wskazania wspólnego przedstawiciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-05-20 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2009-05-20
  Rok bieżący 2009
  Numer 6
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.