o RB: Rezygnacja z zakupu dodatkowych 10% udziałów w APLISENS Białoruś
 • Data: 2009-07-01

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-07-01
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rezygnacja z zakupu dodatkowych 10% udziałów w APLISENS Białoruś
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
  Treść raportu:
  W dniu 30 czerwca 2009 r. upłynął termin zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie APLISENS S.A. (Emitent) z Jarosławem Brzostkiem z dnia 30 września 2008 r., o której Emitent informował w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 marca 2009 r. i opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2009 r.

  W umowie z dnia 30 września 2009 r. Jarosław Brzostek zobowiązał się do sprzedaży, a Emitent do zakupu 10% udziału w kapitale zakładowym spółki SOOO "APLISENS" z siedzibą w Witebsku na Białorusi (APLISENS Białoruś) o łącznej wartości nominalnej 3.500 USD. APLISENS Białoruś należy do Grupy Kapitałowej Emitenta - Emitent posiada 60% udziałów APLISENS Białoruś oraz 60% głosów w tej spółce.

  Umowa przyrzeczona nie została zawarta, a termin jej zawarcia nie został przedłużony z uwagi na negatywną obecnie ocenę przez Emitenta możliwych skutków zawarcia umowy dla działalności APLISENS Białoruś. Zakres oraz okres w jakim prowadzone byłyby procedury związane ze zmianą składu udziałowców APLISENS Białoruś mogłyby pociągnąć za sobą utratę ważności aktualnej koncesji APLISENS Białoruś na działalność produkcyjną i ważności certyfikatów związanych z metrologią i iskrobezpieczeństwem, a przedłużanie się czasu potrzebnego na ich odzyskanie mogłoby negatywnie wpłynąć na wyniki działalności APLISENS Białoruś.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-07-01 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Rezygnacja z zakupu dodatkowych 10% udziałów w APLISENS Białoruś
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2009-07-01
  Rok bieżący 2009
  Numer 20
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.