o RB: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
 • Data: 2009-07-01

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 19 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-07-01
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 23 ust. 3 Statutu Spółki zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2009 r., na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 Warszawa.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 41.519 zł poprzez emisję 207595 akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia APLISENS S.A. z OSK PRODUKCJA URZĄDZEŃ I CZĘŚCI ZE STALI KWASOODPORNEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  8. Zamknięcie obrad.

  Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. do 24.07.2009 r., do godz. 15.00) i nie odbiorą go przed jego ukończeniem.

  Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia zostanie wyłożona w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedłożyć aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są do wskazania wspólnego przedstawiciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  W efekcie podjęcia uchwały z pkt 4, dotychczasowe postanowienie § 5 Statutu w brzmieniu:

  § 5
  1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.500.000 dwa miliony pięćset złotych.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.500.000 dwanaście milionów pięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 dwadzieścia groszy każda.

  ulegnie zmianie. W przypadku objęcia akcji przez wszystkich uprawnionych z warrantów, postanowienie § 5 Statutu otrzyma brzmienie:

  § 5
  1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.541.519 dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.707.595 dwanaście milionów siedemset siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 dwadzieścia groszy każda.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  022 814 07 77 022 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-07-01 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2009-07-01
  Rok bieżący 2009
  Numer 19
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.