oRB: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 3 stycznia 2017 r.

PAP
Data: 2017-01-26

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2017
Data sporządzenia: 2017-01-26
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 3 stycznia 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. Spółka nabyła 327.163 zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 2,48% kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadają 327.163 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,48% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Nabyte Akcje", "Akcje"_.
Cena zakupu wynosiła 13,00 zł a jedną Akcję tj. łącznie za wszystkie Nabyte Akcje 4.253.119,00 zł.
Celem zakupu Nabytych Akcji jest ich zaoferowanie do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 oraz umorzenie lub odsprzedaż.

Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK - Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w następstwie rozliczenia oferty zakupu akcji APLISENS S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 3 stycznia 2017 r. _"Oferta"_. Spółka informowała o ogłoszeniu Oferty raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Oferta przeprowadzana została na podstawie art. 362 oraz 393 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętą w dniu 24 czerwca 2014 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom i członkom Zarządu oraz uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku:
- Nr 26 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży oraz
- Nr 27 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych.

Nabycie Akcji w dniu 26 stycznia 2017 r. nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Spółkę drugiej z kolei oferty zakupu akcji APLISENS S.A. w ramach realizacji wymienionych uchwał Walnego Zgromadzenia. W wyniku rozliczenia pierwszej oferty zakupu akcji własnych, ogłoszonej w dniu 7 listopada 2016 r., Spółka nabyła 171.981 akcji własnych _raport bieżący nr 40/2016_.
Łącznie w wyniku rozliczenia obu ofert zakupu akcji własnych Spółka nabyła 499.144 akcje APLISENS S.A. stanowiących 3,78% kapitał zakładowego, odpowiadających 499.144 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,78% ogólnej liczby głosów w Spółce, za łączną kwotę 6.394.282,45 zł. Średnia cena zakupu jednej akcji była równa 12,81 zł.

Przed ogłoszeniem pierwszej oferty zakupu akcji własnych Spółka posiadała 8.333 akcje własne.
W dniach 13 i 18 stycznia 2017 r. Spółka dokonała zbycia łącznie 122.890 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016, w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2015 _raporty bieżące nr 3/2017 i 4/2017_. Tak więc przed rozliczeniem Oferty w dniu 26 stycznia 2017 r. Spółka posiadała 57.424 akcji własnych.
Po rozliczeniu Oferty w dniu 26 stycznia 2017 r. Spółka posiada 384.587 akcje własne, które stanowią 2,91% kapitał zakładowego, odpowiadających 384.587 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,91% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-26 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 3 stycznia 2017 r.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-01-26
Rok biezacy 2017
Numer 9
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.