oRB-W: Rejestracja zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

PAP
Data: 2017-07-03

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Statut_Aplisens_ZWZ_30052017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 32 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-07-03
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rejestracja zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Aplisens S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 03 lipca 2017 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _"Sąd"_, zgodnie z którym z dniem 26 czerwca 2017 r. Sąd dokonał rejestracji zmiany kapitału zakładowego Spółki oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.

  Zmiana kapitału zakładowego:

  Zmiana kapitału zakładowego nastąpiła w związku z umorzeniem 73 084 akcji Spółki. Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 625 974,00 zł i dzieli się na 13 129 870 akcji, z których przysługuje prawo do 13 129 870 głosów na walnym zgromadzeniu Aplisens S.A.

  Zmiana statutu:

  Brzmienie statutu Spółki po zmianach:
  "§ 5
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 625 974,00 zł _dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote_.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 129 870 _trzynaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda".

  Brzmienie § 5 Statutu Spółki przed zmianami :
  "§ 5
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 640 590,80 zł _dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy_.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 202 954 _trzynaście milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery_ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda".
  Jednocześnie Zarząd Aplisens S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.
  Załączniki
  Plik Opis
  Statut_Aplisens_ZWZ_30052017.pdf Statut APLISENS S.A. uchwalony 30 maja 2017r. pdf Tekst jednolity statutu Spółki

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-07-03 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Rejestracja zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-07-03
  Rok biezacy 2017
  Numer 32
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.