oRB: Rejestracja spółki zależnej APLISENS Middle Asia w Kazachstanie

PAP
Data: 2017-05-24

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-24
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Rejestracja spółki zależnej APLISENS Middle Asia w Kazachstanie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 w sprawie przyjęcia strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2017-2019, w którym wskazano, iż w celu lepszej obsługi rynku Kazachstanu planowane jest utworzenie na terenie tego kraju spółki zależnej _"Spółka"_, Zarząd APLISENS S.A. _"APLISENS"_ informuje, iż w dniu 24 maja 2017 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 17 maja 2017 r. spółki APLISENS Middle Asia z siedzibą w Ałmatach w Kazachstanie.

Kapitał zakładowy APLISENS Middle Asia wynosi 20.000.000 KZE, co odpowiada kwocie 241,54 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego raportu. W nowopowołanej spółce APLISENS objął 50% udziałów, pozostałe 50% udziałów objęte zostało przez spółkę zależną od APLISENS - SOOO "APLISENS", Witebsk, Białoruś.

Celem utworzenia spółki APLISENS Middle Asia jest zwiększenie sprzedaży produktów marki APLISENS na rynku Kazachstanu. W pierwszym okresie działalności Spółka będzie się zajmowała sprzedażą produktów Grupy APLISENS. W kolejnych latach, podobnie jak inne spółki Grupy na rynku WNP, jej kompetencje zostaną rozszerzone o usługi serwisowe.
APLISENS traktuje nowoutworzoną spółkę jako inwestycję długoterminową.

Sprzedaż Grupy Kapitałowej APLISENS na rynkach zagranicznych w I kwartale 2017 roku stanowiła 68% sprzedaży Grupy, a udział rynków WNP wynosił 35 % sprzedaży ogółem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-24 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Rejestracja spółki zależnej APLISENS Middle Asia w Kazachstanie
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-05-24
Rok biezacy 2017
Numer 24
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.