oRB-W: Oferta zakupu akcji

PAP
Data: 2017-01-03

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Oferta_Zakupu_Akcji_Aplisens_03_01_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-01-03
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Oferta zakupu akcji
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2016 dotyczącego nabycia 171 981 sztuk akcji własnych z 845 470 sztuk akcji objętych ofertą zakupu akcji własnych, przekazaną raportem bieżącym nr 38/2016, Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje o publikacji w dniu 3 stycznia 2017 roku na stronach internetowych Spółki _www.aplisens.com.pl/webpage/pl/kalendarium-inwestora.html_ i Banku Zachodniego WBK S.A. - Domu Maklerskiego BZ WBK _www.dmbzwbk.pl_ kolejnej Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7 _"Oferta"_.
  Publikacja Oferty stanowi realizację uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom i członkom Zarządu oraz uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży.

  W ramach Oferty Spółka oferuje Akcjonariuszom Spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji APLISENS S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,20 PLN, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem ISIN PLAPLS000016 _"Akcje"_, w liczbie nie większej niż 646 726, co stanowi nie więcej niż 4,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

  Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 13,00 PLN _słownie: trzynaście zł 00/100 _ za jedną Akcję.

  Oferty sprzedaży akcji składane w odpowiedzi na Ofertę _"Oferty Sprzedaży"_ będą przyjmowane w dniach 9-23 stycznia 2017 r. w wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. _POK_. Zawarcie i rozliczenia transakcji w ramach Oferty przewidywane jest na dzień 26 stycznia 2017 r. Wszystkie Akcje nabyte w ramach Oferty zostaną opłacone gotówką. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych prawidłowo złożonymi Ofertami Sprzedaży w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 646 726 Akcji, wszystkie prawidłowo złożone Oferty Sprzedaży zostaną zredukowane proporcjonalnie. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.
  Pełna treść Oferty, zawierające m.in. warunki zbycia Akcji w ramach Oferty oraz kwestie dotyczące składania Ofert Sprzedaży, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
  Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Bank Zachodni WBK S.A - Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą we Wrocławiu, adres Rynek 9/11, 50-950 Wrocław _"Dom Maklerski"_. Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać telefonicznie w Domu Maklerskim pod numerami telefonów _061_ 856 46 50, _022_ 586 85 64.

  Oferta przeprowadzana jest na podstawie art. 362 oraz 393 kodeksu spółek handlowych oraz jest zgodna z uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki podjętą w dniu 24 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia osobom określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. oraz uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku: Nr 26 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży oraz Nr 27 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych.

  Podejmując powyższe uchwały Walne Zgromadzenie m.in. :

  1_ upoważniło Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich zaoferowania do nabycia osobom określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.
  2_ upoważniło Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabywania Akcji Spółki w celu ich umorzenia lub odsprzedaży w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku po cenie nie niższej niż cena ich nabycia, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych w kwocie nie przekraczającej 20 % kapitału zakładowego Spółki,
  3_ upoważniło Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania ww. uchwał,
  4_ ustaliło wysokość zapłaty za nabywane akcje w celu umorzenia lub odsprzedaży w przedziale od 1 tys. do 8 mln zł,
  5_ określiło, iż środki na nabycie Akcji własnych przez Spółkę będą pochodziły z funduszu rezerwowego utworzonego w tym celu poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 11mln zł z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która ma być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy.

  Zastrzeżenie prawne:

  Oferta nie stanowi wezwania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. nr 185 poz.1439 z 2009 r. ze zmianami_ i w związku z tym nie podlega zarówno przepisom ustawy, jak i odpowiednich aktów wykonawczych, regulującym przeprowadzenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki publicznej. Spółka korzysta jednak z formy skupu akcji w drodze niniejszej Oferty, na warunkach zbliżonych do publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, aby umożliwić wszystkim Akcjonariuszom Spółki możliwość sprzedaży Akcji na jednakowych warunkach.
  Zarząd Spółki informuje jednocześnie Akcjonariuszy, iż nie powinni traktować Oferty jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą Akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

  Załączniki
  Oferta zakupu akcji APLISENS S.A.
  Załączniki
  Plik Opis
  Oferta_Zakupu_Akcji_Aplisens_03_01_2017.pdf Oferta zakupu akcji APLISENS 3 01 2017

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-01-03 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Oferta zakupu akcji
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-01-03
  Rok biezacy 2017
  Numer 2
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.