oRB: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PAP
Data: 2017-03-30

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-30
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 30 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §20 pkt. 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego
do przeprowadzenia:

- badania sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2017,
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2017 r.
- badania sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2018,
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2018 r.
- badania sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2019,
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2019 r.

z zastrzeżeniem, że wybór na każdy z wyżej wymienionych okresów jest ważny, o ile przeprowadzenie badania lub przeglądu za ten okres nie będzie sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rotacji biegłych rewidentów.

Wybranym podmiotem jest spółka PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 579479 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 477 _"PKF Consult"_.

Wybór PKF Consult został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd APLISENS S.A. do podpisania stosownych umów z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.

Spółka korzystała z usług PKF Consult Sp. z o.o. _przekształconej w dniu 9 października 2015 r. w PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k._ w zakresie badania sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015 i 2016 oraz w zakresie przeglądu odpowiednich półrocznych sprawozdań finansowych.
W 2013 roku PKF Consult Sp. z o.o. połączyła się jako podmiot przejmujący m.in. ze spółką PKF Audyt Sp. z o.o., która to spółka świadczyła na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta usługi:
- w zakresie badania sprawozdań finansowych za pełne lata 2008 - 2013 oraz w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych w tym samym okresie,
- z zakresu badania finansowego podmiotów stanowiących przedmiot potencjalnych przejęć, doradztwa podatkowego oraz przygotowania prospektu emisyjnego Spółki na przestrzeni lat 2008 – 2013.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-30 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-03-30
Rok biezacy 2017
Numer 17
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.